top of page

 Údaje o nás: 

  • IČO: 51105659

  • Obchodné meno: PPIAC, Slovensko

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Sídlo: SNP 413/8, Myjava 90701

     

     

 

 Postup pre poukázanie podielu z dane 

 

 

Zamestnanec

1.  požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie 

     Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. (editovateľné)
 

     Môžete použiť aj online verziu žiadosti o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

     (editovateľné, stránka Finančnej správy)

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. (editovateľné)

     

    Online verzia Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.  
     (editovateľné, stránka Finančnej správy)

3. Do konca apríla 2023 doručte obe vyplnené tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

    - Daňové priznanie typu A (online)   

    - Daňové priznanie typu B (online)

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do

    31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky.

     V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie

     31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

 

Ako darovať 3 % z dane

 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Podporte finančne našu snahu o vytvorenie priestoru pre vzdelávanie, kreativitu a komunikáciu medzi ľuďmi prostredníctvom umenia. O našich aktivitách sa dozviete viac v sekcii PROJEKTY. Dúfame, že v týchto činnostiach budeme pokračovať naďalej a to aj vďaka Vám. 

Ak si želáte podporiť našu činnosť individuálne, môžete tak urobiť pravidelne alebo jednorázovo na jeden z našich bankových účtov.

2percenta obrazok.jpg
Jan Prazan, The Tree, Oil on Canvas, 100

 

India 

Account number: 38316167734

Account name:

PICASSO PUPILS AN ART SOCIETY

Bank: State Bank of India

IFSC code: SBIN0006729

39975732_523916508045083_148752458252392

 

Slovakia 

 

Account number: 4026337494 / 7500 
Account name: PPIAC,SLOVENSKO
IBAN: SK89 7500 0000 0040 2633 7494
BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

bottom of page